FAQ Antidotum Plus

8 grudnia 2017 admin

“Kto pyta nie błądzi” dlatego też korzystając z doświadczenia innych osób, zainteresowanych indywidualną ochroną zdrowia, przygotowaliśmy dla Ciebie miejsce, gdzie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

FAQ Antidotum Plus

1. W jaki sposób realizowane są świadczenia medyczne?

Usługi medyczne realizowane są w nowoczesnych i komfortowych Placówkach Medycznych. Dodatkowo Partnerzy Medyczni wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta zapewniają dogodne formy umówienia wizyty: infolinia medyczna czynna 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę, bezpośrednia rejestracja w recepcji wybranej placówki medycznej, jak również możliwość umówienia wizyty on-line. Duża ilość placówek własnych i współpracujących natomiast umożliwia umówie2ie wizyty w dogodnej dla Klienta lokalizacji. Pacjenci mają dostęp do nielimitowanych i bezpośrednich (bez skierowania od internisty / pediatry) konsultacji lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych. W trakcie roku ubezpieczeniowego limitowane są wyłącznie wizyty domowe – 10 wizyt na osobę, usługi rehabilitacyjne – 10 zabiegów na dana jednostkę chorobową na osobę oraz przegląd stomatologiczny – raz w roku. Każdy ubezpieczony otrzymuje własną kartę identyfikacyjną, która po okazaniu w placówce medycznej uprawnia go do bezgotówkowej realizacji świadczeń medycznych dostępnych w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia.

2. Czy wizyty do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych są limitowane?

Wizyty do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych nie są limitowane. Limity dotyczą tylko wizyt domowych oraz rehabilitacji.

3. Czy wymagane jest skierowanie na wizyty u lekarzy specjalistów i badania diagnostyczne?

Wizyty u lekarzy specjalistów nie wymagają skierowania.

Badania diagnostyczne są realizowane w ramach przysługującego Ubezpieczonemu wariantu ubezpieczenia wyłącznie na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza placówki medycznej Partnera Medycznego lub placówki z nim współpracującej.

4. Na czym polega ubezpieczenie pomocy doraźnej?

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zapewnia zwrot kosztów świadczeń medycznych udzielanych Ubezpieczonemu w placówkach innych niż wskazane przez Partnera Medycznego współpracującego z Ubezpieczycielem w przypadku, gdy Ubezpieczony dozna:

 • uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • rozstroju zdrowia z następującymi objawami: ostre choroby infekcyjne przebiegające z gorączką (rozpoczęcie objawów w ciągu 72 godzin poprzedzających zgłoszenie się do lekarza), wymioty i objawy ostrej biegunki, ostre bóle brzucha (w tym napad kolki nerkowej, kolki żółciowej), zawroty głowy, bóle w klatce piersiowej, zespół korzeniowy

Umowa ubezpieczenia pomocy doraźnej zapewnia zwrot poniesionych kosztów świadczeń medycznych do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia (polisie).

5. Jakie koszty pokrywa InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w ramach ubezpieczenia pomocy doraźnej?
 • porady lekarza rodzinnego, internisty, pediatry
 • porady lekarza chirurga, ortopedy w wyniku doznania przez Ubezpieczonego nieszczęśliwego wypadku
 • zabiegów pielęgniarskich (pomiar ciśnienia tętniczego, EKG spoczynkowe, iniekcje domięśniowe lub dożylne, inhalacje
 • podstawowych badań diagnostycznych: morfologia + rozmaz, glukoza, mocznik, kreatynina, bilirubina, diastazy surowicy, badanie ogólne moczu, USG jamy brzusznej
6. Na czym polega ubezpieczenie pobytu w szpitalu?

Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie pieniężne w związku z pobytem Ubezpieczonego w szpitalu z tytułu:

 • nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej dot. wariantu Pełnego i Prestiż
 • choroby, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej dot. wariantu Prestiż

Świadczenie przysługuje od trzeciego dnia pobytu w szpitalu za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.

Świadczenie wypłacane jest maksymalnie za 60 dni łącznego pobytu w szpitalu w ciągu okresu ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia: 1 200,00 zł/osobę w wariancie Pełnym i 3 000,00 zł/osobę w wariancie Prestiż.

Jeżeli pobyt w szpitalu jest następstwem wypadku komunikacyjnego, związanego z ruchem pojazdu Ubezpieczonemu przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 50% świadczenia dziennego. Dodatkowe świadczenie przysługuje Ubezpieczonemu za okres nie dłuższy niż 14 dni pobytu w szpitalu.

7. Kto może zostać objęty opieką medyczną w ubezpieczeniu rodzinnym?

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na rzecz Ubezpieczonego, jego małżonka lub partnera i ich dzieci własnych lub przysposobionych, które w dniu podpisania umowy ubezpieczenia nie ukończyły 25. roku życia.

8. Jaki jest minimalny wiek dziecka, aby zostało objęte ubezpieczeniem indywidualnym a nie rodzinnym?

Umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpieczającego na rzecz Ubezpieczonego może zostać zawarta od chwili narodzin dziecka.

9. Kiedy może rozpocząć się początek ochrony ubezpieczeniowej?

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się zawsze 1 dnia miesiąca kalendarzowego, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub pierwszej raty składki.

10. Czy można wykupić ubezpieczenia na mniej niż 12 miesięcy?

Umowa ubezpieczenia zawierana jest zawsze na okres 12 miesięcy i może zostać przedłużona na następny 12 – miesięczny okres ubezpieczenia na warunkach obowiązujących w dniu jej przedłużenia. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest polisa.

11. Jaka jest częstotliwość opłacania składki?

Składka może być opłacana z częstotliwością:

 • roczną,
 • półroczną,
 • kwartalną,
 • lub miesięczną.
12. Jaki jest termin opłacania składki?
 • Składka lub pierwsza rata składki za ubezpieczenie powinna być zapłacona w dniu zawarcia umowy, jednak nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy w którym nastąpi początek okresu ubezpieczenia.
 • Kolejne raty składki ubezpieczeniowej płatne są do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
13. Jak i gdzie kupić ubezpieczenia?

Skorzystaj z formularza bądź napisz do na nas na email biuro@insgroup.pl

14. Czy ubezpieczenie Antidotum plus zawiera zakres medycyny pracy?

Ubezpieczenie nie obejmuje usług z zakresu medycyny pracy. Zapytaj o ubezpieczenie zdrowotne grupowe Antidotum biuro@insgroup.pl

, , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *